ב׳׳ה

גיבורים

Gibbórim. Hősök. Így nevezi a Biblia Izráel hős harcosait, és mi így hívjuk a magyar zsidóság azon fiait és leányait, akik Ausztria-Magyarország Nagy Háborújában életüket és vérüket áldozták Istenért, Királyért, Hazáért.

EZ AZ OLDAL AZ Ő TISZTELETÜKRE, EMLÉKÜKET MEGÖRÖKÍTENDŐ JÖTT LÉTRE.

Szükségesnek tartjuk, hogy minden olyan információt összeszedjünk, mely a témakörben még fellelhető; célunk, hogy specifikus adatbázist hozzunk létre, mely az érdeklődő kutatók, illetve laikusok számára szabadon elérhető, és hiteles adatokkal szolgál; szeretnénk, ha a bizonyos körökben oly divatos és közkeletű hazugságok méltó cáfolatra lelnének, és az otromba sértések helyett tényeken alapuló, pontos ismeretanyag álljon rendelkezésre a magyar zsidóság múltjáról, abból az időből, amikor keresztény és zsidó magyar ember vállvetve küzdött együtt Galícia, a Kárpátok, vagy Tirol lövészárkaiban.

Üdvözöljük az olvasót, és kívánjuk, örömét lelje oldalunk böngészésében.

Minden kérdésre szívesen válaszolunk az giborim@giborim.hu címen.


Giborim. Heroes. This is how the Bible calls the greatest fighters of the people of Israel, and this is how we call those sons and daughters of the hungarian Israelites, who gave their lives and shed their blood for the grace of God, King, and the Fatherland.

We created this website to remember and honour them, and to save their beloved memory for the coming generations.

We are committed to collect all available information, that we may find nowdays; our main goal is to create a specific database, which is freely accessable for everyone, and provides correct information for researchers, or anyone interested in this field; we wish to disgrace those widely known and told lies, and show up a true bunch of information about the those years, when christian and jewish hungarians fought together in the trenches of Poland, the Carpathian Mountains, or Tirol.

Greetings to the visitor, we wish you to enjoy browsing out website.

Please feel free to contact us at giborim@giborim.hu.